top of page

Aktuality ze spolku Český teplokrevník

Aktualizováno: 16. 4. 2023


Celostátní konference spolku Český teplokrevník

Dne 30.3.2023 se konala Celostátní konference spolku Český teplokrevník. Ve Stříteži se sešlo 35 delegátů z celkem 48 pozvaných. Stejně jako na oblastních schůzích seznámila Hana Civišová přítomné členy spolku se Zprávou o činnosti a hospodaření za rok 2022. Spolupráce s ASCHK ČR probíhá k oboustranné spokojenosti všech zúčastněných stran a společně se spolkem se podílí na realizaci chovatelských akcí. Potěšující rovněž je, že členská základna se postupně rozrůstá a aktuálně spolek eviduje 361 řádných členů. Nejpočetnější je jihočeská oblast (67 členů), Praha a Středočeský kraj (63 členů) a Moravskoslezský kraj (50 členů). Hana Civišová zdůvodnila výhody členství ve spolku a zdůraznila možnost propagace chovatelské činnosti členů v časopise KONĚ. Na květen je plánováno školení pro posuzování skoku ve volnosti a hodnocení KMK. Dobrá informovanost členů spolku je pro předsednictvo i nadále jednou z priorit a neustále se zlepšuje. Připravuje se ročenka za rok 2022 a pro rok 2023 je objednána spolková reklamní parkurová překážka. Delegátům byla předložena detailní zpráva o hospodaření spolku a paní Ing. Jana Klimentová seznámila přítomné delegáty se Zprávou kontrolní komise pro rok 2022. Cílem předsednictva spolku je podpora koní plemene český teplokrevník. Předsednictvo spolku podpořilo svým rozhodnutím koně, kteří reprezentovali plemeno ČT v soutěžích na MS a ME. Pro rok 2022 byla za ZVK stanovena podpora ve výši 11 000 Kč za účast na zkouškách tříletých klisen plus příplatek 6 000 Kč pro klisny plemene ČT. Aktuálně je v evidenci 16 767 koní plemene ČT, z toho 216 hřebců, 9 242 klisen a 7309 valachů. V roce 2022 bylo do plemenné knihy zapsáno 23 hřebců a 366 klisen.


Volba 5.člena předsednictva

Člen předsednictva Michal Maksa byl předsednictvem vyzván k rezignaci pro nečinnost. Dne 29.3.2023 oficiálně oznámil formou e-mailu svou rezignaci na funkci. Na oblastních schůzích byli navrženi čtyři kandidáti, kteří se svým projevem vystoupili na celostátní konferenci. Delegáty byla za pátého člena předsednictva zvolena Ing. Veronika Prokešová. Tímto jí gratulujeme a těšíme se na spolupráci. Panem Emilem Ludvíkem byl zároveň podán návrh na změnu stanov, umožňující rozšíření počtu členů předsednictva spolku z pěti na sedm. Předsednictvo na svém dalším jednání zváží i volbu pracovní komise. Do budoucna si plně uvědomujeme, že pro zdárné fungování spolku bude potřebné určit sekretariát, kterému připadne neustále se rozrůstající agenda. Finanční situace bohužel stále neumožňuje dovolit si platit zaměstnance spolku na plný či poloviční pracovní úvazek. Aktuálně většinu administrativy ve spolku zajišťuje místopředsedkyně Hana Civišová, které tímto předsednictvo děkuje za příkladnou a obětavou činnost.


Registrace koní a hříbat pro rok 2023

Delegáti i členové spolku přítomní na oblastních schůzích byli seznámeni s postupem registrace koní a hříbat na rok 2023. Pro registraci hříbat se nově chystá on-line formulář, který ASCHK brzy zpřístupní na www.ASCHK.cz . Označování hříbat a zápisy klisen budou probíhat ve třech vlnách :

  1. na chovatelských akcích (oblastní přehlídky, KMK, ZVK)

  2. předem určené termíny registrací v dané oblasti

  3. individuální registrace na žádost majitele

Tomuto bodu byla na konferenci věnována i největší část společné diskuze mezi delegáty spolku. Přítomný host a prezident ASCHK ČR, pan Aleš Fiala vysvětlil delegátům aktuální situaci, zdůraznil snahu o uskutečnění vzájemné dohody a narovnání podmínek pro všechny chovatele. Situaci pro rok 2023 zkomplikovala jednání s firmou Equiservis Konzulent s.r.o. I představitelé spolku Český teplokrevník jsou si vědomi skutečnosti, že zaměstnanci EK představují dlouholeté profesionály, kteří dobře znají podmínky chovatelů v terénu a měli by však zároveň hájit při zápisu klisen zájmy SČT. Předseda spolku Jan Chýle upřesnil, že systém nastavený v posledních letech byl pro všechny zúčastněné strany velmi praktický a dodal, že i RPK SČT mělo i přes neshody vždy snahu s firmou Equiservis Konzulent spolupracovat. Hana Civišová upřesnila, že spolek se během roku 2022 i na počátku roku 2023 několikrát bez výsledku snažil s představiteli firmy EK dohodnout a to včetně dorovnání kompenzace ceny v nabízené výši 100 Kč za zápis klisny do plemenné knihy. Člen RPK pan Zdeněk Hrnčíř navrhl opětovné jednání předsednictva, RPK s jednateli EK a prezidiem ASCHK s cílem společně domluvit konečné řešení zápisu a registrace koní pro rok 2023.


Společné jednání prezidia ASCHK ČR, RPK ČT, předsednictva spolku Český teplokrevník a zástupců firmy Equiservis Konzulent.

Na základě usnesení z celostátní konference bylo dne 11.4.2023 uskutečněno společné jednání, jehož cílem bylo dosažení dohody mezi představiteli ASCHK ČR, firmou Equiservis Konzulent a spolkem Český teplokrevník. Hlavním bodem byl požadavek na navýšení nabízené ceny za zápis klisen plemene český teplokrevník ze strany firmy Equiservis Konzulent. Prezident ASCHK ČR pan Aleš Fiala konstatoval, že prezidium nemůže měnit požadavky poptávkového řízení ani stanovený sazebník poplatků. Protože z oblastních schůzí vyplynulo, že přáním chovatelské veřejnosti je dohoda s firmou Equiservis Konzulent, byla ze strany předsednictva spolku učiněna nabídka doplatku za zápis klisny do plemenné knihy ČT. Původní nabízená kompenzace ve výši 100 Kč nebyla akceptována, neboť zástupci EK trvali na její dvojnásobné výši. Po dlouhé poradě se předsednictvo spolku usneslo na konečné výši doplatku v částce 200 Kč (včetně DPH) za zapsanou klisnu v období od 11.4.2023 do 31.12.2023. Na základě těchto skutečností byla podepsána smlouva o zajištění odborné činnosti související s označováním a zápisem koní mezi ASCHK ČR a představiteli firmy Equiservis Konzulent s.r.o.. V současné době čekáme na podpis smlouvy, týkající se doplatku 200 Kč od představitelů firmy EK.


Osoby oprávněné k označování a zápisu koní ČT:

  • Český teplokrevník z.s.

  • Equiservis Konzulent s.r.o. (bude platné po podpisu vzájemné smlouvy mezi SČT a EK)

  • Ing. Holík Jiří

  • MVDr. Horník František

  • Hošák Stanislav


Za předsednictvo spolku Český teplokrevník

Ing. Veronika Konvalinková
Zápis ze společného jednání z 11.4.2023 :

Zapis-ze-spolecneho-jednani-prezidia-ASCHK-CR-RPK-a-preds.-CT-a-firmy-Equiservis-11.4
.2023
Stáhnout 2023 • 81KB

Zápis z konference SČT 30.3.2023 :

Zápis z konference SČT- Střítež 30.3.2023
.pdf
Stáhnout PDF • 197KB

Výtah ze zápisů ASCHK 2022-2023 :

Zápisy výtah
.docx
Stáhnout DOCX • 19KB

263 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page