top of page
Nejbližší akce

17.02.2022   17h oblastní schůze Netluky-Uhříněves  Středočeská oblast    

Chov  -  Hlavní kategorie
Novinky
Nový Šlechtitelský program a Zkušební řád pro plemeno ČT

 

Rozhodnutím o trvalém přidělení statutu ÚCHS Asociaci svazů chovatelů koní ze strany MZe konečně vešly v platnost také nový Šlechtitelský program (ŠP) a Zkušební řád (ZŘ) ČT, na nichž dlouho pracovali členové současné Rady plemenné knihy a které byly předloženy ke schválení začátkem loňského roku po úpravě odpovídající legislativě nové evropské vyhlášky týkající se chovu zvířat.

Jménem RPK ČT bychom vás rádi seznámili s nejvýraznějšími změnami

 

Evropská vyhláška si vyžádala přerozdělení Plemenných knih hřebců a klisen na třídy I a II a knihu hříbat a také rozdělení plemen teplokrevných sportovních koní do skupin I–III (rozdělení najdete v bodě 7 ŠP). V první skupině jsou v minulosti běžně akceptovaná plemena sportovních teplokrevníků (např. německá, holandská, belgická), ve druhé skupině anglický plnokrevník, angloarabi a jedinci arabského původu, a ve třetí ostatní plemena teplokrevných koní. V rámci PK ČT je zakázané vzájemné křížení jedinců plemen skupiny II. Plemenná kniha je uzavřená ve smyslu zápisu jedinců bez prokazatelného oboustranného původu. Třída I u hřebců obsahuje PKH I a její vyšší třídu  PKH I – AP (tj. hřebce v Akceleračním programu) Třída I u klisen obsahuje třídy PK I a dvě vyšší třídy – hlavní plemennou knihu (HPK) a HPK-PRO Do II. tříd (hřebců i klisen) se zapisují jedinci, jejichž rodiče jsou zapsaní v hlavním oddíle plemenné knihy plemen skupiny I nebo II, ale tito koně neabsolvovali zápis do PKH I nebo PK I. Zápis hřebců i klisen (vedených v knize hříbat) do PK II. třídy probíhá automaticky při zaregistrování potomka této klisny nebo hřebce. Tito potomci dostanou papíry plemene ČT, ale nemohou se dál účastnit Šlechtitelského programu, protože ŠP je vyhrazen jedincům zapsaným do PKH I resp. PK I a jejich vyšších tříd.

 

K zápisu do PK I může být předvedena pouze 3letá a starší klisna, která splňuje tyto rodokmenové podmínky:

  • otec klisny, otec její matky a báby (celkem 3 generace) na mateřské straně rodokmenu musí být zapsaní v PKH I nebo v odpovídající třídě PKH jiného plemene ze skupiny I nebo II. V případě příslušnosti k plemeni ze skupiny III musí zápis doporučit RPK,

  • matka klisny na mateřské straně rodokmenu musí být zapsaná v PK I nebo v odpovídající třídě PK jiného plemene ze skupiny I nebo II. Bába na mateřské straně musí být zapsána minimálně v PK II nebo odpovídající třídě PK jiného plemene ze skupiny I nebo I. V případě příslušnosti k plemeni ze skupiny III musí zápis doporučit RPK.

 

Předvýběru a dalších výběrů hřebců se mohou účastnit pouze hřebci, kteří splňují níže uvedené rodokmenové podmínky:

  • Otec hřebce, otec jeho matky, báby a prabáby na mateřské straně rodokmenu musí být zapsaní v PKH I nebo v odpovídající třídě PKH jiného plemene ze skupiny I nebo II, v případě plemene ze skupiny III musí přihlášku doporučit RPK.

  • Matka a bába hřebce na mateřské straně rodokmenu musí být zapsané v PK I nebo v odpovídající třídě PK jiného plemene ze skupiny I nebo II. Prabába na mateřské straně musí být zapsána minimálně v PK II nebo odpovídající třídě PK jiného plemene ze skupiny I nebo II. V případě příslušnosti k plemeni ze skupiny III musí přihlášku doporučit RPK.

 

Od letošního roku bude u všech hříbat ČT (i z přirozené plemenitby) povinné ověření původu DNA.

 

Současně RPK pozměnila ŠP a ZŘ tak, aby vyhovoval současným požadavkům a trendům chovu teplokrevných jezdeckých koní a navíc se kompletně přepracovala struktura ŠP i ZŘ tak, aby bylo dosaženo větší přehlednosti.

  • Byly pozměněny požadavky u některých sledovaných znaků a vlastností, například přidán termín vnitřní vlastnosti, rozdělený na charakter, temperament a schopnost podat výkon.

  • Skokové vlohy se posuzují ve dvou dílčích kritériích.

  • ŠP a ZŘ počítá se stále větším využíváním lineárních popisů, nejen pro exteriér, ale také pro popisování mechaniky pohybu a skoku ve volnosti.

 

Nejdůležitější změny ve Zkušebním řádu:

 

Při Hodnocení hříbat je nově využíván lineární popis, který by měl sloužit k objektivnímu a včasnému hodnocení potomstva po jednotlivých hřebcích. Dosud používané dvě známky za exteriér a pohyb zůstávají, ale jsou zpřesněny tímto lineárním popisem tak, abychom dostali rychlou orientační informaci o exteriéru hříbat, a mohli jsme tudíž chovatelům poskytnout rychlou informaci o potomstvu např. nově zařazovaných hřebců.

 

Hodnocení plemenných zvířat a mladých koní na přehlídkách by mělo být vždy doplněno slovním komentářem ihned po předvedení zvířete, aby tyto akce sloužily také jako edukační záležitost pro chovatele a širokou veřejnost.

 

Svod klisen je prováděn stejným způsobem jako v minulosti, pouze hodnocení je nepatrně odlišné. Při svodu klisen je výsledná známka aritmetickým průměrem tří dílčích známek za a) plemenný typ a pohlavní výraz, b) stavba těla a j) mechanika pohybu (v kroku a v klusu). Dle nového výpočtu je v celkové známce kladen větší důraz na typ a stavbu těla, který tvoří 66,6 % hodnocení a mechanika pohybu má váhu jen 33,3 % výsledné známky. Dle starého řádu byl exteriér včetně typu hodnocen 40 % celkové známky a mechanika pohybu 60 %. Touto úpravou jsme nepozměnili dílčí známky, které mohou být nadále statisticky využívány v kontextu s minulými roky, ale známka ze svodu klisen bude více korelovat se zevnějškem klisny.

 

U předvýběru hřebců do plemenitby byl již v posledních dvou letech posunut termín z původního podzimního na jarní termín, kdy jsou hřebci již oficiálně tříletí. Tento fakt kopíruje trend v západních zemích, kde bylo uzákoněno, že se mladí koně nemají začít pracovat před dosažením věku minimálně 30 měsíců. Hodnocení 70denního testu bylo jen nepatrně upraveno a zejména výpočet konečné známky odděluje body za exteriér od bodů za výkonnost, což doposud nebylo a exteriér hřebce ovlivňoval výslednou známku za výkonnost.

 

Kromě tradičních předvýběrů a následného 70denního staničního testu 3letých hřebců přibyla mladým, 4–6letým hřebcům možnost uchovnění přes sportovní test, jehož závěrečná zkouška bude probíhat zpravidla současně se závěrečnou zkouškou 70denního testu. 4–6leté hřebce lze do sportovního testu přihlásit, pokud:

• splňují ostatní požadavky k zapsání do PKH I (rodokmen a zdravotní stav) a současně

• hřebci skokového směru, kteří absolvovali v uplynulé sezoně minimálně 2 skokové soutěže hodnocené na styl koně (zejména KMK) s minimálním výsledkem 24 bodů.

• hřebci drezurního směru, kteří absolvovali v uplynulé sezoně minimálně 2 drezurní soutěže s hodnocením pro mladé koně (zejména KMK) s minimálním výsledkem 75 %.

Podrobné podmínky sportovního testu jsou popsány ve zkušebním řádu, který obsahuje i celou řadu příloh s přesnými plánky parkurů pro 3leté hřebce v 70denním testu i pro všechny věkové kategorie ve sportovním testu.

 

Pro chovatele budou velmi důležité změny v metodice Základní zkoušky výkonnosti klisen pod sedlem. Pořadí jednotlivých disciplín zůstává stejné, zkouška začíná předvedením klisny při skoku ve volnosti.

  1. SKOK VE VOLNOSTI

Oproti rokům minulým bude klisna ve volnosti absolvovat výšku o deset centimetrů vyšší, tedy výšky 110-120-130 cm. Hodnocení probíhá pomocí dvou známek: g1) skoková schopnost, síla odrazu, odvaha a ochota – kromě posouzení silného, energického odrazu s žádoucí dostatečnou, ale nikoli nadměrně přehnanou rezervou nad překážkou, zahrnuje toto kritérium také posouzení odvahy a ochoty překonávat vyšší nebo nezvyklou překážku; a dále zachování klidu a soustředění při překonávání skokové řady nebo parkuru a g2) technika a styl skoku – žádoucí: s chutí skákající kůň, pozorný, soustředěný, s energickým rychlým odrazem, rychlým pohybem předních končetin při odrazu a dobrým zaúhlením, s ohnutím pohybující se krk se sníženou hlavou, s výrazným pohybem kohoutku nahoru, pružným hřbetem a otevřením úhlu v hleznech při odskoku s následnou dobrou a rychlou technikou při skrčení nohou po odskoku, skokový luk (bascule), let a pohyb vyplývající z rytmického cvalu.

nežádoucí: nekontrolovaný pohyb bez chuti, spuštěné přední končetiny, nepravidelné ohýbání, vysoký nos během skoku, plochý oblouk skoku, tuhý nebo prohnutý hřbet, nepozornost, neochota, bázlivost.

            Tato úprava má své opodstatnění a pro vyhodnocení je pro nás důležité zjistit, zda klisna skáče s velkou silou odrazu a spíše horší technikou, nebo zda má klisna velmi dobrou techniku a styl skoku, ale odrazové vlastnosti a schopnost je na nižší úrovni. Ideálem je samozřejmě výborná technika a styl skoku v kombinaci s vysokým hodnocením skokové schopnosti a odrazové síly. V posledních letech kvalita předváděných klisen stoupá, a tak pevně věříme, že zvýšení obtížnosti o 10 cm nebude pro absolventky žádný problém.

 

  1. ZKOUŠKA MECHANIKY POHYBU A OVLADATELNOSTI POD SEDLEM

Pro tuto zkoušku byla po konzultaci s jezdci a trenéry mladých koní vytvořena nová úloha, která by měla být příjemnější pro tříleté klisny. Hlavní změnou je prodlužování klusových kroků po stěně, kdy tito mladí koně mají oporu stěny a tedy lepší rovnováhu než na diagonále, kde často spíše než k prodloužení klusových kroků docházelo k nacválání. Nacválání není vymezeno přesně v písmeni, ale v rohu mezi dvěma písmeny, což je pro mladé koně také jednodušší. Při zkoušce mechaniky pohybu a ovladatelnosti se hodnotí tato selekční kritéria dle odstavce 6.2 ŠP: c) Krok, d) Klus, e) Cval a f)Vnitřní vlastnosti (Pracovní ochota a charakter).

  1. KŘÍŽEK S ODSKOKOVOU BARIÉROU

U skoku pod sedlem se již nebude vyžadovat absolvování kavaletové a skokové řady pod sedlem, která nepřinášela informace o skokových vlohách klisny, ale byla spíše hodnocením jezdeckých schopností klisnu ve skokové řadě předvést a připravit. Také při statistickém hodnocení vlivu jezdce na toto hodnocení bylo zjištěno, že tato známka koreluje spíše s vlivem jezdce než se skutečnými skokovými vlastnostmi daného zvířete. Na základě všech těchto okolností a na základě inspirace v jezdecky vyspělých zemích (kde tříleté klisny v žádném případě pod sedlem neskáčou, a pokud je skok pod sedlem součástí ZV, mohou je absolvovat klisny čtyřleté), jsme rozhodli o nahrazení skokové a kavaletové řady. Klisna ihned po absolvování úlohy celkem dvakrát překoná z klusu křížek s odskokovou bariérou, aby prokázala ochotu skákat pod sedlem. Při této zkoušce bude hodnoceno kritérium 6.2 f) Pracovní ochota a charakter.

 

Hodnocení ZVK bude probíhat dle následujícího schématu pro rok 2020. Byla odstraněna známka za vrozené vlastnosti, která často kopírovala celkové hodnocení. Dle statistického vyhodnocení se jednalo o známku s malou vypovídací hodnotou, protože její hodnocení bylo založeno na velké míře subjektivity a pro její posouzení nebyly v řádu žádné směrnice. Dále byla vyřazena známka za připravenost, která byla známkou hodnotící spíše práci jezdce a nevypovídala nic o vnitřních vlastnostech klisny a měla velkou váhu na celkovém hodnocení klisny. Jednotlivé známky a jejich procentuální vyjádření a porovnání s roky minulými naleznete zde:

 

 

Poslední důležitou informací týkající ze zkoušek výkonnosti klisen je skutečnost, že dotace bude v plné výši poskytována i klisnám narozeným v zahraničních plemenných knihách a zapsaných v PK ČT. Zkouška výkonnosti v zápřeži je beze změn, pouze hodnocení a váhy jednotlivých známek byly nepatrně pozměněny.

Nastránkách: http://www.aschk.cz/svazy/cesky-teplokrevnik/ naleznete v sekci Dokumenty PK detailní propozice na Zkoušky výkonnosti klisen, jejichž součástí je i povinná přihláška. Všechny termíny ZVK naleznete v Kalendáři akcí na www.aschk.cz a minimálně měsíc před konáním zkoušek budou u jednotlivých akcí i detailní propozice se všemi náležitostmi včetně složení komise a účastnického poplatku, tak abyste si mohli co nejlépe vybrat.

Přejeme Vám mnoho chovatelských a sportovních úspěchů v nadcházejícím období a pokud budete mít jakýkoliv dotaz či nejasnost, neváhejte se na nás obrátit na emailové adrese: rpkct@seznam.cz.  

Za RPK Ing. Hana Civišová Ph.D. a Mgr. Kateřina Hanušová

bottom of page