top of page

Vyhodnocení ZVK za rok 2022

Aktualizováno: 17. 4. 2023

Zkoušky výkonnosti tříletých klisen v roce 2022


Kromě potěšujícího zvyšování početních stavů koní v České republice, dochází vlivem zahraničních registrací ke snižování chovné základny českého teplokrevníka. Uznané chovatelské sdružení (ASCHK) ve spolupráci se spolkem Český teplokrevník z.s. systematicky pracují na podpoře chovu koní českého původu a proto byla za ZVK 2022 vyplacena maximální podpora ve výši 17 000 Kč pro klisny narozené v plemenné knize ČT. Chovným cíl říká že, český teplokrevník je šlechtěný jako plemeno vhodné zejména pro jezdecký sport. Cílem šlechtění je ušlechtilý, korektní a lehce jezditelný kůň, který je na základě svého temperamentu, charakteru, prostorné a elastické mechaniky pohybu, skokových vloh a pevného zdraví vhodný pro všechny druhy výkonnostního jezdeckého sportu a pro volnočasové aktivity. Dospělý kůň by měl být středního tělesného rámce s dobrými liniemi, pevného fundamentu a bez zjevných a geneticky podmíněných vad a chorob. Na těchto základech je dále cílem vyšlechtit koně s výrazně vyvinutým nadáním pro některou z disciplín parkur, drezura nebo všestranná způsobilost i vozatajský sport.


Testace tříletých klisen na výkonnostních zkouškách je jedním z ukazatelů pro kontrolu dědičnosti plemenných hřebců. Zároveň by měla být využívána jako kritérium pro uplatnění mladých koní k chovu. Jedná se tedy o další formu selekce, kdy se vybraní jedinci mají podílet na rozmnožování populace a zlepšování její kvality (genetický zisk). Testování výkonnosti na zkouškách je proto vázáno na splnění určitého limitu v jednotlivých ukazatelích tak, aby kůň mohl prokázat své schopnosti. Vyšším stupněm testace mladých koní jsou soutěže KMK a převážně skokové soutěže na jejichž podkladě lze vyhodnotit plemennou hodnotu hřebců.


Úspěšné využití moderních genetických metod předpokládá, že chovatelé mají jasně definovaný chovatelský cíl, že chovná populace je relativně velká a v neposlední řadě, že chovatelé jsou ochotni přijmout selekční metody a spolupracovat na šlechtitelském programu. Pro českého teplokrevníka je absolvování zkoušek výkonnosti dobrovolné, chovatelé jsou motivováni možností zapsání klisny do vyššího oddílu plemenné knihy a odměňováni finanční dotací za účast na zkouškách.


Zkoušky výkonnosti ČT se řídí Šlechtitelským programem a provádí se podle metodiky popsané ve zkušebním řádu. Tříčlennou hodnotitelskou komisi schvaluje RPK ČT. Majitel se může rozhodnout pro zkoušku pod sedlem, či v zápřeži. Zkoušky výkonnosti může klisna absolvovat pouze ve třech letech věku. V případě nedokončení zkoušky je jí v témže roce povolena jedna oprava. Pro konání zkoušek je stanoven minimální počet 7 klisen mimo poslední dva termíny zkoušek v daném roce.


Klisny nejprve absolvují skok ve volnosti ve skokové řadě, kdy výška posledního skoku je stanovena na: 110-120-130 cm a šířka 110 cm. Odmítnutí poslušnosti, nebo poboření překážky při druhém opravném pokusu bývá častou příčinou nedokončení zkoušky. Po skoku ve volnosti, kdy se hodnotí skokové vlohy následuje zkouška mechaniky pohybu a ovladatelnosti pod sedlem. Předváděná klisna absolvuje předepsanou drezurní úlohu a zároveň je hodnocen krok, klus, cval, pracovní ochota i charakter klisny. Poslední částí zkoušek je absolvování křížku s odskokovou bariérou. Křížek se překonává z klusu tak, aby klisna prokázala ochotu skákat pod sedlem. Při této části je rovněž hodnocena pracovní ochota a charakter. Výsledkem ZZV je konečná známka za výkon vypočítaná jako průměr známek všech hodnotitelů.


Zkoušky úspěšně absolvuje klisna s celkovým hodnocením 6,1 bodu a vyšším, přičemž žádná jednotlivá známka nesmí být nižší než 5 bodu. Podle výsledného bodového ohodnocení je zařazena do příslušného oddílu plemenné knihy podle následujícího klíče : do HPK může být zapsána pouze klisna, která absolvovala výkonnostní zkoušky s hodnocením 7,1 a vyšším. Klisny, které obdržely známku 8,1 a vyšší jsou zapsány do HPK-PRO (akcelerační program).


VYHODNOCENÍ ZKOUŠEK VÝKONNOSTI KLISEN ZA ROK 2022

Celkově bylo v ústřední evidenci koní zapsáno 239 klisen narozených v roce 2019 a zapsaných do plemenné knihy českého teplokrevníka. Nejpočetněji byly klisny zastoupeny chovateli z jihočeského kraje (46 klisen), středočeského kraje (35 klisen) a královehradeckého kraje (34 klisen). Mezi chovateli koní v jihočeském kraji, měli nejpočetnější zastoupení klisny pana Ing. Šlesingera (Nový Dvůr u Netolic) a pana Petra Kříže (Hrbov u Netolic). Na zkouškách výkonnosti v roce 2022 nejvíce klisen ze svého chovu předvedl hřebčín ŠCHKK Kubišta Měník (8 klisen) a Zdeněk Hrnčíř z Proseče pod Křemešníkem (7 klisen).


Pro spolek Český teplokrevník z.s. je potěšující vzestupný trend účasti klisen na zkouškách výkonnosti. V roce 2022 se zkoušek účastnilo celkem 157 klisen z ročníku 2019, z toho 101 klisen příslušelo k plemenné knize ČT. Nejmladší klisnou byla 84/313 Lella (Quidamo x Topas-8) narozená v 4.8.2019, s celkovým hodnocením 7,99 bodu za výkon byla velmi kladně hodnocena převážně za skokové schopnosti, styl a techniku skoku. Z hlediska věkového rozložení měly největší zastoupení (71%) klisny narozené v květnu a červnu 2019.


Vyhodnocení dle místa konání konání zkoušek


Významným faktorem, který ovlivňuje výsledné hodnocení je místo konání zkoušky a složení komise. Pro maximální objektivitu a možnost posouzení jednotlivých termínů zkoušek je na webu www.ceskyteplokrevnik.cz pro chovatele a majitele klisen k dispozici souhrnný záznam s detailním bodováním klisen během zkoušky.


Na rok 2022 bylo vypsáno 18 termínů zkoušek, pět termínů bylo pro nízký počet přihlášených klisen zrušeno a plánované ZV klisen ve Slavíči nahradilo ZZV v Čakovičkách. Možnost absolvovat zkoušky tříletých klisen v zápřeži využila pouze klisna 4/980 Annie Gold (Aristo Z x Galandro ZH). Komisí ve složení Janda, Políček, Holík byla nejlépe oceněna za schopnosti a ochotu k tahu. Zkoušku absolvovala s celkovou známkou 8,66 bodu což jí zaručilo zápis do akceleračního programu ČT. Že se jedná o výjimečnou klisnu z chovu pana Drbohlava, dokazuje i hodnocení 8,19 bodu za exteriér a dobré předvedení při celostátním finále přehlídky tříletých klisen ČT.

Nejvyšší počet klisen se sešel při zkouškách na Ptýrově, a sice rekordních 28 klisen (dvě klisny zkoušky nedokončily). Komise ve složení : Hana Civišová, Zdeněk Hrnčíř a Petr Vančura tedy neměli vůbec lehký úkol a i úroveň předvedených klisen kolísala mezi 7,07 až 8,3 body za výkon. V Měníku byly již tradičně zkoušky rozděleny na dva dny, zkoušek se účastnilo 25 klisen převážně z domácího chovu a i bodové rozpětí bylo široké. Klisny byly hodnoceny známkami 6,84 až 8,39 bodu za výkon. Nejlépe hodnocenou klisnou při zkouškách v Měníku se stala 43/883 Apokalypsa (Aristo Z x Quidam´s Rubin ) z chovu JŠ Valdštejnská obora.


Zkoušky hodnotí tři komisaři a výsledná známka je počítána jako průměr známek. Nejvýše bodované klisny se účastnily zkoušek konaných 7.9.2022 v ZH Tlumačov kde se komisi ve složení: Stanislav Hošák, Petr Rydval a Richard Novák předvedlo 12 klisen. Průměrné hodnocení bylo 8,03 bodu a polovina klisen splnila podmínky akceleračního programu. Mezi klisnami ČT hodnotila komise nejlépe hnědku 90/769 Calgeri P (Chico´s Boy x Al Campo) s výslednou známkou 8,45 bodu a klisnu 89/781 Alrista (Aristo Z x Catango Z) z chovu pana Zdeňka Jarky.


Naopak zkoušky, kde se komisaře drželi spíše nižších hodnot se konaly v Proseči pod Křemešníkem. Akce se účastnilo 11 klisen, jejich průměrné hodnocení bylo 7,63 bodu , do akceleračního programu byly zapsány 3 klisny. Nejlépe hodnocenou klisnou se stala 16/12 Cleris (Casino Berlin x Corlensky G) s výslednou známkou 8,12 bodu.


Zápis klisen do plemenné knihy

Zkoušku výkonnosti absolvuje klisna s celkovým hodnocením 6,1 bodu a vyšším, přičemž nesmí být jednotlivé známky nižší než 5 bodů. Jak všichni víme, jedná se často o subjektivní hodnocení na základě zkušenosti, přesnosti a znalosti jednotlivých komisařů. Průměrné hodnocení klisen se tedy často pohybuje mezi 7,6 – 7,9 body a do značné míry kopíruje tvar gaussovy křivky. Podmínky akceleračního programu splnilo po výkonnostních zkouškách celkem 42 klisen (23 klisen ČT). Z klisen českého teplokrevníka, které zkoušku absolvovaly pod sedlem byly nejlépe hodnoceny tyto klisny:

Hodnocení klisen po jednotlivých hřebcích

V roce 2022 se na zkouškách výkonnosti sešlo celkem 157 dcer po padesáti dvou hřebcích. Z hlediska zastoupení jednotlivých plemen, měli na klisny narozené v roce 2019 největší vliv hannoverští (15 x) a holštýnští (12 x) plemeníci. Pokud tuto skutečnost zkoumáme do hloubky, zjistíme, že nejlepší bodové hodnocení měli klisny po oldenburských hřebcích (Casino Berlin, De Niro Gold, Hickstead White ) a po hřebcích plemene Zangersheide (Aristo Z, Caluca Z). Pro nízký počet hřebců anebo naopak malý počet jejich dcer mají tyto informace bohužel stále malou vypovídající hodnotu.

Pokud se zaměříme na hodnocení klisen po jednotlivých hřebcích, mělo více než 4 klisny na zkouškách zastoupeno 15 plemenných hřebců. Nejlépe s průměrným hodnocením 8,24 bodu vynikly klisny po holštýnském hřebci Cornet de Semilly. O vysoké hodnocení se postaraly zejména klisny Corneta de Semilly(dílčí známky 9,5-9-9 bodu za cval) a Acorada de Semilly S, vítězka zkoušek z Tlumačova vynikla známkou 9,5 za skokové schopnosti a za styl a techniku skoku získala 9,5-9,5-10 bodu. Jako druhý nejlépe hodnocený hřebec se projevil Aristo Z, kde známky jeho deseti dcer mají již lepší vypovídající hodnotu, rozdíl hodnot mezi nejlépe a nejhůře hodnocenou klisnou byl pouze 1,07 bodu. V loňském roce (2021) se zkoušek po témže hřebci účastnili 4 klisny, jejich průměrné hodnocení bylo 8,15 bodu. V letošním roce hřebec své kvality potomstva s průměrným hodnocením 8,1 bodu pouze potvrdil a právem je považován za zlepšovatele klisen českého teplokrevníka. Nejpočetnější zastoupení měl v roce 2022 na zkouškách holštýnský hřebec Chico´s Boy, celkem 14 klisen s průměrným hodnocením 7,84 bodu a rovněž dvě jeho dcery se umístily v top pětici z klisen plemenné knihy českého teplokrevníka. Velmi zdařilou kolekci ukázali i zástupci hřebčína ŠCHK Kubišta Měník, kdy z 25ti zúčastněných klisen jich bylo 11 po holštýnském hřebci Sir Bento. Jako nejlepší z nich se komisi jevila 74/414 Be Happy (Sir Bento x Manillon Rouge), která obdržela známku 8,11 za výkon a při svodu dokonce báječných 8,53 bodu za exteriér.


Tabulka s hodnocením klisen po jednotlivých hřebcích pak názorně zobrazuje průměrné hodnocení hřebce i rozptyl hodnot u jednotlivých klisen. Nejvyrovnanější potomstvo v tomto ohledu vykazovalo šest klisen po holštýnském hřebci Casual s rozptylem pouze 0,42 bodu. Naopak nejvyšší rozdíly mezi ohodnocením za výkon mělo 6 dcer hřebce Guidam Sohn. Jeho dcera 91/847 Guinette byla nejlépe bodovanou klisnou z celého ročníku a naopak klisně Gina Z (Guidam Sohn x Antony-U) se ve Svinčicích výkon nevydařil a od komise získala výslednou známku pouze 6,99 bodu.

Na závěr se zaměřme na hodnocení exteriéru klisen při svodu. Porovnání s body za výkon pouze potvrzuje skutečnost, že kvalitní exteriér je základním předpokladem pro dobrou sportovní výkonnost. Klisna 91/834 Deny získala třetí místo ve finále celostátní přehlídky tříletých klisen ČT je vítězkou oblastní přehlídky klisen na Ptýrově a hned za ní se jako čtvrtá v umístila v celostátním finále ryzka 31/883 Hekaté.

Závěr

  • Komisaři při zkouškách hodnotí klisny na půlbody a vzácněji i na čtvrtbody (po 0,25 b.). Cílem není co nejvíce populaci homogenizovat a sjednotit danou stupnici ale objektivně vyzdvihnout vynikající klisny vhodné jako zlepšovatelky do chovu a zároveň negativní selekcí podchytit i klisny výrazně podprůměrné, nevhodné do chovu stejně jako hřebce vykazující u klisen po zkouškách dlouhodobě podprůměrné a nízké hodnoty. Jejich vliv na další zlepšení potomstva (zvýšení genetického zisku populace) je tedy minimální a měla by se vést diskuze o jejich dalším setrvání v chovu.

  • Do budoucna je stále co zlepšovat a zamýšlet se nad zefektivněním výsledků výkonnosti zkoušek pro budoucí hodnocení plemeníků. K tomu je však třeba větší počet hodnocených klisen. Na základě jedné klisny z testovaného ročníku opravdu závěry dělat nelze. Případné srovnání jednotlivých ročníků nebo dokonce výsledků za poslední desetiletí, by teprve přineslo odpovídající závěry.

  • Připravenost, ochota a jezditelnost klisny je často dána jezdeckým umem a stylem přípravy klisny na zkoušky. Proto je zde i prostor zamyslet se nad využitím testačních jezdců nejen při zkouškách hřebců ale i na ZV tříletých klisen.


text : Veronika Konvalinková

635 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page