top of page

Vyhodnocení ZVK za rok 2023


Zkoušky výkonnosti tříletých klisen plemene český teplokrevník

Šlechtění plemene český teplokrevník se řídí aktuálně platnou legislativou a dlouhodobým programem navrženým Radou plemenné knihy a schváleným Asociací svazu chovatelů koní ČR. Realizaci šlechtitelského programu zajišťuje odborný spolek Český teplokrevník z.s. ve spolupráci s oprávněnou osobou - uznaným chovatelským sdružením pro plemeno ČT, kterým je ASCHK ČR.


Výkonnostní zkoušky jsou jedním z šlechtitelsko-organizačních opatření sloužících k realizaci šlechtitelského programu a k dosažení chovného cíle. Český teplokrevník je šlechtěný jako plemeno vhodné zejména pro jezdecký sport. Cílem je ušlechtilý, korektní a lehce jezditelný kůň, který je na základě svého temperamentu, charakteru, prostorné a elastické mechaniky pohybu, skokových vloh a pevného zdraví vhodný pro všechny druhy výkonnostního jezdeckého sportu a pro volnočasové aktivity. Dospělý kůň by měl být středního rámce s dobrými liniemi, pevného fundamentu a bez zjevných a geneticky podmíněných vad a chorob. Mezi selekční kritéria hodnocené na výkonnostních zkouškách tříletých klisen patří posouzení skokových vloh, mechaniky pohybu, pracovní ochoty a charakteru. Testace tříletých klisen rovněž slouží pro kontrolu dědičnosti plemenných hřebců. Měla by být využívána jako kritérium pro uplatnění mladých koní v chovu. Jedná se tedy o další formu selekce, kde se vybraní jedinci mají podílet na rozmnožování populace a zlepšování její kvality (genetický zisk). Testování výkonnosti na zkouškách je proto vázáno na splnění určitého limitu v jednotlivých ukazatelích tak, aby kůň mohl prokázat své schopnosti. Vyšším stupněm testace mladých koní jsou soutěže KMK a převážně skokové soutěže na jejichž podkladě lze vyhodnotit plemennou hodnotu hřebců.


Úspěšné využití moderních genetických metod předpokládá, že chovatelé mají jasně definovaný cíl, že chovná populace je relativně velká a v neposlední řadě, že chovatelé jsou ochotni přijmout selekční metody a spolupracovat na šlechtitelském programu. Pro českého teplokrevníka je absolvování zkoušek výkonnosti dobrovolné a chovatelé jsou motivováni možností zapsání klisny do vyššího oddílu plemenné knihy a odměňováni finanční dotací za účast na zkouškách.


Výkonnostní zkoušky se provádějí dle metodiky popsané ve Zkušebním řádu plemene český teplokrevník. Zkoušky úspěšně absolvuje klisna s celkovým hodnocením 6,1 bodu a vyšším, přičemž žádná jednotlivá známka nesmí být nižší než 5 bodů. Tříleté klisny nejprve absolvují skok ve volnosti ve skokové řadě, kdy výška posledního skoku je stanovena na 110-120-130 cm a šířka 110 cm. Druhou částí je zkouška mechaniky pohybu a ovladatelnosti pod sedlem, která se provádí v ohraničeném drezurním obdélníku. Třetí částí zkoušky je křížek s odskokovou bariérou, který klisna dvakrát překoná z klusu, aby dokázala ochotu skákat pod sedlem. Výsledkem je konečná známka vypočítaná jako průměr všech známek tří hodnotitelů.


Vyhodnocení zkoušek výkonnosti 2023 :

Výkonnostních zkoušek se v roce 2023 zúčastnilo celkem 158 klisen. Z toho 121 klisen příslušelo k plemenné knize ČT s průměrným hodnocením 7,89 bodu (min. 6,76 , max. 8,81 boxu). Bodové hodnocení klisen bylo v rámci jednotlivých plemen velmi vyrovnané. Třináct zástupkyň plemenné knihy CS obdrželo průměrně 7,83 bodu. Zahraniční plemenné knihy reprezentovalo 6 hannoverských klisen (7,96 bodu), 6 westfálských (7,78 bodu), 4 holštýnské klisny (7,87 bodu). Ostatní plemena měla vždy méně než tři zástupkyně.


Již tradičně bylo nejvíce 64% klisen narozeno v měsících duben a květen. Nejstarší klisna 80/522 Antonia (Dartoni x Acobat II) narozená 6.2.2023 se účastnila prvního termínu zkoušek výkonnosti 17.8.2023 v Písku a byla hodnocena známkou 7,93 bodu za výkon. Nejmladší klisna 80/550 Savannah (Sir Bento x Silvio II) nar. 19.7.2020 naopak využila posledního možného termínu a účastnila se zkoušek 28.9.2023 na Měníku s hodnocením 8,04 bodu za výkon. Obzvláště vysoko hodnotila komise její skokové vlohy: 8,33 za skokové schopnosti a 8,67 za styl a techniku skoku.


Hodnocení dle místa konání zkoušek

Pro rok 2023 bylo vypsáno 11 termínů. Zkoušky 15.8. v Lučině a 15.9.2023 ve Svinčicích byly pro nízký počet přihlášených klisen zrušeny. Možnost splnit zkoušku v zápřeži 20.9.2023 ve Slavíči u Hranic se rozhodla využít pouze 84/350 Tofa-C (Faustinus x Clin d´Or). Komise u této hnědky z chovu pana Coufalíka hodnotila mechaniku pohybu, schopnost podat výkon a ochotu k tahu. Výsledná známka 8,78 bodu znamenala vynikající výkon předurčující klisnu k zápisu do akceleračního programu.


Sedm klisen plemene český teplokrevník vykonalo zkoušku v rámci plemenné knihy CS. Nejlépe si vedla 18/712 Babeta z Havlova dvora (Lamaze TN x Lopez ). Se známkou 8,64 se tato nadějná hnědka z chovu pana Pecháčka stala vítězkou zkoušek v Újezdě u Týna nad Vltavou.


Ač zkoušky v Písku patří k těm, které jsou vypisovány jako první, patří k chovatelsky nejoblíbenějším. V roce 2022 se zkoušek zúčastnilo pouze 10 klisen, naopak v roce 2023 jich bylo rekordních 29. Dvanáct klisen získalo hodnocení 8,1 a vyšší. Rozdíly v hodnocení nejlepších klisen byly velmi těsné. Nade všemi vynikla smíšená bělka 16/41 Hadora FHP  (Heartbreak ZH x Poor Boy) z chovu Zdeňka Hrnčíře. Komise zvláště vyzdvihla její prostornou mechaniku pohybu s dobrou akcí končetin. Celková známka 8,43 bodu ji řadí k nejlépe hodnoceným klisnám svého ročníku.


Hřebčín Měník rozdělil zkoušky na dva dny. První termín byl určen hlavně pro klisny domácího chovu a druhý termín pro veřejnost. Před komisí ve složení : Jan Chýle, Gabriela Slavíková a Veronika Prokešová se za dva dny předvedlo 23 klisen. Bodový průměr zvyšuje hodnocení výkonu klisny 50/878 Kamellie z chovu paní Zdeňky Sládkové. Při skoku ve volnosti komise nešetřila chválou a udělila klisně 9,4 bodu za skokové schopnosti. Klisna vynikala i stylem a technikou skoku (9,5-9,0-9,2 ). Při předvedení v drezurním obdélníku komisi zaujal velmi kvalitní cval, který komise shodně ocenila známkou 8,5. Pracovní ochotou i bezchybným charakterem přesvědčila o svých kvalitách i nad zkušebním křížkem, kde byla shodně hodnocena známkou 9,0. Tato prokvetlá ryzka po holštýnském 2608 Cantesini z matky 26/749 Kamerik po Jaspis je tak s 8,81 body za výkon nejlépe hodnocenou klisnou pro rok 2023. Gratulujeme!


Vysoký počet klisen se sešel i o den dříve na Ptýrově. Celkem 22 klisen získalo od komise hodnocení v bodovém rozpětí 7,48 až 8,39 bodu. Devět klisen bylo po zkouškách zapsáno do akceleračního programu. Vítězkou se stala 31/918 Colomba po Cool Paradise z holandské matky Caronda po Crusador. Klisna z chovu Jana Chýleho obdržela vysoké známky za skokové vlohy a při drezurní úloze komise vyzdvihla její jezditelnost i kvalitní mechaniku pohybu.


Naopak zkoušky, kde se komise držela nižší bodové škály proběhly 19.9.2023 v Sedličkách. Ač byla převážná část klisen domácího chovu, vítězkou se stala 43/930 Goletta K po Clive z matky Garsia po Radegast z chovu paní Evy Kalinkové. Celkové hodnocení 8,27 bodu podpořily známky 8,5 za cval a 8,5 za skokové schopnosti.


Zápis do plemenné knihy

Z výsledků vyplývá, že téměř všechny klisny jsou po zkouškách přeřazeny do vyššího oddílu plemenné knihy. K nedokončení zkoušky dochází pouze výjimečně, nejčastěji pro zdravotní důvody či odmítnutí poslušnosti.


Do hlavní plemenné knihy může být zapsána klisna, která absolvovala výkonnostní zkoušky s hodnocením 7,1 a vyšším. Podmínku akceleračního programu po zkouškách výkonnosti splnilo 49 klisen (39 klisen ČT). Průměrné bodové hodnocení se pohybuje mezi 7,8 - 8,1 bodu. Známka 8,1 bodu je hranicí pro zařazení do akceleračního programu, patnáct klisen hodnocených známkami 8,0 - 8,09 bodu skončilo těsně pod touto chovatelskou metou. Z klisen plemene český teplokrevník absolvovaly zkoušku pod sedlem nejlépe tyto klisny :

klisna

otec

otec matky

exteriér

body výkon

ZV

chovatel

50/878 Kamelie

2608 Cantesini

Jaspis

8,0

8,81

Měník

Zdeňka Sládková

90/819 Chira

1746 Chico´s Boy

Flyinge Garibaldi

7,92

8,65

Našiměřice

Jan Flodr

24/569 Baggia M

5289 Baggio

C-Indoctro II

8,3

8,49

Mariánské Lázně

Lenka Kadlecová

47/71 Medifa

1028 Manillon Rouge

First Bride

8,42

8,47

Měník

Ing. Jana Veberová

16/41 Hadora FHP

1345 Heartbreak ZH

Poor Boy

7,94

8,43

Písek

Zdeněk Hrnčíř
Hodnocení klisen po jednotlivých hřebcích :

V roce 2023 se na zkouškách výkonnosti sešlo celkem 158 dcer po 59 hřebcích. Z hlediska zastoupení jednotlivých plemen měli na klisny narozené v roce 2020 největší vliv holštýnští, hannoverští plemeníci a hřebci KWPN. Oproti roku 2022 je potěšující vyšší využití hřebců plemene český teplokrevník. Statistiky významně ovlivnilo šest dcer hřebce 2467 Bannany (Quintero´s Cassiny x Cent Timpex) , tři po 2480 Cody (Cannavaro x Silvio II) , 1478 Cool Paradise (Colman x Phantom) a 2189 Heartvit ZH (Heartbreak ZH x Caesar). Bohužel i v roce 2023 je populace velmi roztříštěná a vliv otce na kvalitu výkonu jeho dcer na zkouškách lze jen obtížně hodnotit. Nejpočetnější zastoupení měli v roce 2023 hřebci 2559 Cannon Reuvekamp´s Z (10 dcer), 1997 Stalypso (8 dcer) a 1372 Sir Bento (8 dcer).


Zkoušek se účastnilo 32 dcer po holštýnských hřebcích s průměrnou známkou za výkon 7,94 bodu (min. 7,37 b., max. 8,65 b.  ). Stejný průměr 7,94 bodu mělo i devět dcer po oldenburských hřebcích, přičemž pět z nich je po hřebci 2592 Faustinus (Fürst Heinrich x Starway) .


Pokud se zaměříme na hodnocení klisen po jednotlivých hřebcích, mělo více než 4 dcery na zkouškách zastoupeno 16 plemenných hřebců. Nejlépe, s průměrným bodovým hodnocením 8,12 bodu, vyniklo 7 dcer holštýnského hřebce 1746 Chico´s Boy (Carpaccio x Silbersee). Vysoké známky zajistily hlavně klisny 90/819 Chira (8,65 b.) z matky po Flyinge Garibaldi a 62/208 Mystery of Dream-M (8,41 b.) z matky po Catango Z. Jako druhý nejlepší hřebec pro rok 2023 se projevil holštýnský Cantesini (Cascadello I x Cassini I), kde průměrné hodnocení pěti dcer významně ovlivnil již zmíněný výkon klisny 50/878 Kamellie (8,81 b.) z matky po Jaspis.


Pokud chceme, aby výsledky ze zkoušek výkonnosti měli vypovídající hodnotu, je výsledek jedné dcery svého otce pro statistické hodnocení nedostačující. Při hodnocení klisen po jednotlivých hřebcích proto bylo využito i výsledků zkoušek z roku 2022. Do celkového vyhodnocení jsou zařazeni hřebci, kteří v roce 2022 a 2023 měli na zkouškách 4 a více dcer. Díky roku 2022 můžeme vyhodnotit výsledky 21 dcer hřebce 1746 Chico´s Boy, 14 dcer po 2997 Aristo Z, 13 dcer po 1345 Heartbreak ZH.


Mezi nejlépe hodnocené klisny se řadí dcery holštýnského hřebce 5283 Cornet de Semilly (Cornet Obolensky x Diamant de Semilly). V roce 2023 se zkoušek účastnila pouze klisna Nessie z matky po Jetro. Na zkouškách v Mariánských Lázních získala tato tmavá hnědka hodnocení 7,86 bodu za výkon. I tak průměrné hodnocení hřebce za oba roky zůstává na známce 8,16 bodu (min.7,49 b., max. 8,68 b.). Ani vliv statistik z roku 2022 neohrozilo druhou pozici holštýnského hřebce 2608 Cantesini (5 dcer s průměrem 8,11 b.). Třetí nejlepší výkon předvedlo sedm dcer hřebce 2631 Lamaze TN (Grandorado TN x Carthago). Průměrný výsledek 8,05 bodu jasně dává najevo, že první ročník hříbat tohoto plemeníka je více než nadějný a můžeme se tak těšit, až jeho potomstvo budeme příští rok moci zhodnotit v soutěžích pro mladé koně. 


Stálicí v našem chovu a zlepšovatelem klisen plemene český teplokrevník nadále zůstává hřebec  2997 Aristo Z (Artos Z x Carthago) . V roce 2023 se na zkouškách předvedlo 7 jeho dcer, se započtením výsledků devíti dcer z loňského ročníku, zůstává průměrný výsledek potomstva na hodnotě 8,01 (min. 7,59 b., max. 8,66 b.). 


K hřebcům jejichž dcery na zkouškách v roce 2023 předvedli nejvyrovnanější výkon patří holandský 2497 Clive (Heartbreaker x Voltaire). Letos jsme mohli vidět 4 jeho dcery na zkouškách v Sedličkách. Dvě z nich byly zařazeny do akceleračního programu a u všech byly nadprůměrně hodnoceny skokové schopnosti. Nejlépe si s hodnocením 8,27 bodu vedla 43/930 Goletta K z matky po Radegast.


Naopak nejvyšší rozdíl v hodnocení potomstva zaznamenaly klisny po francouzském hřebci 1028 Manillon Rouge (Papillon Rouge x Zortin). V loňském roce se zkoušek účastnila pouze 6/112 Monarouge z matky po Carol a v letošním roce jsme na zkouškách v Měníku mohli porovnat výkon čtyř klisen. Nejlépe s hodnocením 8,47 bodu si vedla 47/71 Medifa z matky po First Bride. A naopak výkon klisny 74/450 Miranda po Quick Lauro Z se známkou 6,76 bodu příliš nevydařil.


Při pohledu na souhrnné protokoly měla v roce 2023 nejlepší známku za skokové schopnosti (9,5) klisna 47/70 Meif po Manillon Rouge z matky po First Bride. Za styl a techniku skoku byla nejvyšší známkou 9,27 bodu hodnocena  50/878 Kamellie . Nejlepší mechaniku pohybu měla dle komise v  Ptýrově klisna 9/919 Florida po drezurním hřebci Firestone z matky po Dantes : 8,73 krok, 8,73 klus a 8,77 cval. Ještě lepšími průměrnými známkami ocenila v Našiměřicích komise klisnu 62/208 Mystery of Dream-M : 8,83 krok, 8,67 klus a 8,83 cval. Tato hnědka z chovu paní Ing. Moniky Doležalové získala nejvyšší známku 9,5 b. za předvedení drezurní úlohy i za pracovní ochotu a charakter 8,92 b.. Gratulujeme!


Známky za pracovní ochotu a charakter většinou zlepšují celkové hodnocení klisen. Není to však pravidlem, neboť u 40% klisen byla známka nižší než 8 bodů. U pěti klisen byla zapsána známka pod 7,0 bodu a tři klisny nebyly na zkouškách hodnoceny vůbec. Nejlépe byla v tomto ohledu v Našiměřicích hodnocena klisna 90/819 Chira z chovu pana Jana Flodra, která získala známku 9 za pracovní ochotu a charakter, devítkou byla odměněna za vynikající jezditelnost při drezurní úloze a také za poslušnost při projetí zkušebního křížku.


Hodnocení exteriéru.

Na závěr vyhodnocení zkoušek výkonnosti nabízíme porovnání s hodnocením exteriéru klisen při zápisu do plemenné knihy. Zde je nutné připomenout skutečnost, že výsledná známka za zkoušky výkonnosti je dána průměrem z hodnocení tří komisařů z nichž minimálně jeden by měl být z jiné oblasti než je místo konání zkoušky. Hodnocení exteriéru probíhá buď formou svodu nebo individuálním zápisem klisny a to vždy jedním komisařem. Spoléháme tedy na vysokou odbornost a velkou fundovanost hodnotitelů, kteří zapisují klisny do plemenné knihy českého teplokrevníka.


V roce 2023 se na zkouškách v Mariánských Lázních sešlo celkem 19 klisen, z nichž sedm bylo na základě exteriéru zařazeno do akceleračního programu a 4 z nich obdrželi známku 8,83 a vyšší. Nejvýše byla hodnocena klisna 22/125 Lecram z Hájů po Lamaze TN z matky po Phill (8,97 b.) a 22/126 Noo-Noomini z Hájů po Noowanda Semilly z matky po Acorado I (8,93 b.), která se komisi líbila i při přehlídce tříletých klisen ČT ve Svržně, kde s přehledem zvítězila. Výkonem při zkoušce potvrdily své kvality tři klisny. Klisna 91/899 Gravity Falls (Guidam Sohn x Bajou du Rouet) byla zapsána do plemenné knihy s hodnocením 8,83 bodu a rovněž známka 8,33 bodu za výkon patřila k těm vyšším. Ještě lépe si na zkouškách vedla klisna 24/569 Baggia-M ( Baggio x C-Indoctro II), která získala 8,3 bodu za exteriér a 8,49 bodu za výkon. Komise na zkouškách zvláště ocenila její skokové schopnosti (8,82 bodu) a kvalitní cval (8,68 bodu).


Pokud se podíváme na ostatní místa konání zkoušky, bylo hodnocení exteriéru klisen nad 8,4 bodu spíše vyjímkou. V tabulce přinášíme deset nejlepších klisen z hlediska exteriéru. Potěšující je, že 52/924 Flóra Kinská byla vítězkou jihomoravské přehlídky v Našiměřicích a ani na zkouškách výkonnosti se neztratila, když o pár měsíců později předvedla solidní výkon s hodnocením 7,84 bodu.


otec

otec matky

exteriér

body výkon

ZV

chovatel

22/125 Lecram z Hájů

Lamaze TN

Phill

8,97

8,06

Mariánské Lázně

Václav Žižka

22/126 Noo-Nomini z Hájů

Noowanda Semilly

Acorado I

8,93

7,51

Mariánské Lázně

Ing. Marcela Šímová

25/460 Esterka

Calox

Landos

8,87

7,72

Mariánské Lázně

Vladislav Darda

91/899 Gravity Falls

Guidam Sohn

Bajou du Rouet

8,83


8,33

Mariánské Lázně

Marie Mašková

52/924 Flóra Kinská

Faustinus

Drak

8,56

7,84

Našiměřice

Ing. Leopold Jelínek

90/847 Ultima-M

Chico´s Boy

Federweisser

8,5

7,62

Frenštát

Michálek Petr

Cornetta LU

Lord Argentinus

Cornet obolensky

8,47

7,78

Frenštát

Pavel Holešovský

47/71 Medifa

Manillon Rouge

First Bride

8,42

8,47

Měník

Ing. Jana Veberová

74/437 Brandy

Sir Bento

Radegast

8,42

8,15

Měník

ŠCHK- Kubišta

90/830

Šarlota N

Stalypso

Le Patron

8,42

8,1

Tlumačov

Farma Nemochovice


Závěrem :


  • Počet klisen na zkouškách byl v roce 2023 na obdobné početní i výkonnostní úrovni jako v roce 2022. Průměrné hodnocení se oproti roku 2022 zvýšilo a jistě k tomu přispěla stále se zvyšující profesionalita přípravy tříletých klisen. I v letošním ročníku se vyskytují vynikající klisny s vysokým potenciálem, stejně tak se podařilo podchytit klisny, jejichž výkon byl pro splnění zkoušky nedostačující. Pro malé množství dat, nelze spolehlivě tvrdit, zda se jedná o nedostatečnou přípravu či jiné faktory. Do budoucna by bylo vhodné zvážit vyšší využití profesionálních jezdců, kteří pozitivně ovlivní jezditelnost klisen a zvýší šance na dobré bodové ohodnocení.


  • Ačkoli byly dva termíny pro nedostatečný počet klisen zrušeny, v jiných místech republiky se naopak sešlo velké množství klisen v jeden den. Rozhodování a hledání malých rozdílů mezi nimi je pak pro komisi o to náročnější. Do budoucna je ke zvážení omezit nejen spodní hranici potřebou k realizaci zkoušek, ale i horní hranici zajišťující dobrou koncentraci a objektivní rozhodování přítomných komisařů při zkouškách.

  • Každý chovatel, který svou klisnu od odchovaného hříběte přivede ve třech letech k výkonnostním zkouškám, přispívá k lepší kontrole dědičnosti koní plemene český teplokrevník. Možnost vykonat zkoušku výkonnosti mají i klisny narozené v jiných plemenných knihách a ve třech letech dodatečně zapsané do plemenné knihy ČT. Potěšujícím faktem zůstává, že plemenná příslušnost nemá prokazatelný vliv na celkovou známku za výkon. Klisny českého chovu při porovnání na zkouškách výkonnosti hrdě drží krok se zahraničními importy .Text : Veronika Konvalinková


621 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comentarios


bottom of page