top of page

Zkoušky výkonnosti tříletých klisen 2022

Aktualizováno: 9. 8. 2022

V tomto článku vám přinášíme ,,Manuál pro majitele tříletých klisen". Máte doma tříletou klisnu a zvažujete, zda se s ní účastníte zkoušek výkonnosti? Zde je pár tipů pro začínající i pokročilé chovatele a majitele tříletých klisen.

Český teplokrevník je šlechtěný jako plemeno vhodné zejména pro jezdecký sport. Cílem je ušlechtilý a lehce jezditelný kůň, který je na základě svého temperamentu a charakteru, prostorné a elastické mechaniky pohybu, skokových vloh a pevného zdraví vhodný pro všechny druhy výkonnostního jezdeckého sportu a pro volnočasové aktivity. Zkoušky výkonnosti (dále jen ZZV) prověřují připravenost tříletých klisen k dalšímu využití chovu z hlediska jejich výkonnosti a jsou základním článkem kontroly dědičnosti chovu českého teplokrevníka. Další z cest zvýšení kvality chovu moderního sportovního koně je testace jeho sportovního potenciálu v soutěžích KMK.


Klisna by před účastí na ZZV měla být již osvodovaná a pokud se tomu tak do té doby nestalo, proběhne svod před zahájením ZZV. Klisny jsou předvedeny na ruce. Nejprve je klisna předvedena v zastavení v zootechnickém postoji. Inspektor chovu posoudí plemenný typ a pohlavní výraz, stavbu těla. Dále se udělují známky za předvedení koně na ruce na rovném a pevném podkladu. Posuzována je mechanika pohybu v kroku a v klusu. Jednotlivé známky jsou udělovány na desetiny bodu a současně se provádí lineární popis.

Zápis klisen do plemenné knihy

Zápisy klisen zajišťuje uznané chovatelské sdružení (UCHS), tedy organizace, která vede plemennou knihu českého teplokrevníka. Touto organizací je od roku 2019 výhradně ASCHK ČR z.s., která má pro plemeno český teplokrevník uzavřenou smlouvu s vybraným odborným spolkem, jímž je Český teplokrevník z.s.

Řád plemenné knihy umožňuje zápis klisen z populací jiných plemen za účelem zlepšení vlastností plemene ČT. Seznam akceptovaných plemen je uveden ve šlechtitelském programu ČT. Zkoušek se tedy po svodu mohou účastnit i klisny, které jako hříbata byly zapsány pod jinou (i zahraniční) plemennou knihou.

Inspektor klisnu oboduje do popisového listu, vyplní lineární popis a zápis odešle k zadání do evidence. Po absolvování svodu je klisna zapsána do některého z oddílů plemenné knihy dle výsledného bodového ohodnocení. Zápis s výsledným počtem bodů je zapsán do průkazu a Potvrzení o původu koně (POP).


Hlavní oddíl PK klisen se člení na dvě třídy PK I a PK II. Plemenná kniha I zahrnuje ještě dvě vyšší třídy, do nichž se zařazují klisny po prokázání výkonnosti a sice HPK a HPK-PRO. Konkrétní podmínky pro zápis klisen jsou uvedeny ve Šlechtitelském programu ČT. Do PK I může být zapsána klisna, která při hodnocení typu, exteriéru a mechaniky pohybu dosáhla minimální výsledné známky 6,1 , přičemž žádné z dílčích kritérií nebylo nižší než 5,0 a splnila podmínku minimální KVH 157 cm. Do HPK musí klisny plnit minimální KVH 159 cm, při hodnocení typu, exteriéru a mechaniky pohybu dosáhla minimální výsledné známky 7,1. Přistupuje se i k rodokmenu klisny – matka, bába a prabába na mateřské straně musí být zapsána v PK I, PK II nebo v odpovídající třídě PK pro zápis klisen jiného plemene. Do HPK může být zapsána pouze klisna po absolvování ZVK s hodnocením 7,1 a vyšším nebo splnit podmínky pro sportovní výkonnost. Po absolvování ZV se klisny do HPK po splnění výše uvedených podmínek zapisují automaticky, v případě splnění podmínek výkonnosti v dalších letech pak na žádost majitele.

Nejvyšší třídou PK I je HPK-PRO (známá také jako akcelerační program). Po absolvování ZVK jsou do ní zapsány klisny s výslednou známkou 8,1 a vyšší. Klisny se do této třídy mohou zapsat i v pozdějších letech po splnění výkonnostních parametrů, které určuje šlechtitelský program ČT. Po zabřeznutí klisny po hřebci zařazeném rovněž v AP má majitel nárok na dotaci na připouštění ve výši 5000 Kč.


Zkoušky výkonnosti tříletých klisen probíhají v průběhu srpna a září, nejbližší termín je 17.8.2022 v Rychnovku (Královehradecký kraj). Další termíny naleznete na stánkách našeho webu. Majitel klisny si může vybrat termín i místo konání zkoušek dle svého uvážení, pouze je třeba se na ně dle propozic s dostatečným předstihem přihlásit. Na zkoušky je rovněž dobré přijet s dostatečným předstihem. Mnozí z pořadatelů nabízí ustájení klisen a trénink na jízdárně den před konáním akce. Klisna má být před složením ZVK náležitě upravená, žádoucí je zapletená hříva a odpovídající závodní výstroj koně i jezdce pro zkoušku pod sedlem. Zkoušku je možné vykonat pod sedlem, ale i v zápřeži. S případnými dotazy je vždy možné se s důvěrou obrátit na garanta své oblasti.


Hodnotitelskou komisi schvaluje RPK a je nejméně tříčlenná. Klisna může ZZV absolvovat pouze jednou a v případě jejího nedokončení je povolen opravná zkouška. Zkoušky probíhají při účasti minimálně sedmi klisen. Podrobný průběh zkoušek a požadavky na výstroj jsou uvedeny ve zkušebním řádu. Tříleté klisny nejprve absolvují skok ve volnosti, kde výška posledního skoku v řadě je stanovena na 130 cm. Druhou částí je zkouška mechaniky pohybu a ovladatelnosti pod sedlem, která se provádí v ohraničeném prostoru o doporučených rozměrech 20 x 60 m. Při předvedení předepsané úlohy se hodnotí krok, klus, cval, ale i pracovní ochota a charakter klisny. Třetí částí zkoušek je křížek s odskokovou bariérou, který klisna překoná celkem dvakrát z klusu, aby prokázala ochotu skákat pod sedlem. V této části zkoušky je hodnocena pracovní ochota a charakter. Výsledkem je konečná známka zkoušek výkonnosti klisen vypočítaná jako průměr všech známek hodnotitelů.


Po absolvování ZZV vyplní majitel Žádost o poskytnutí podpory. Maximální výše podpory pro majitele klisny a členy spolku Český teplokrevník z.s. je do 16000 Kč. Členové spolku mají rovněž nárok na 50% slevu na zápis klisny do plemenné knihy.
Rozpis-vykonnostnich-zkousek-klisen
.pdf
Stáhnout PDF • 401KB
Žádost-o-zařazení-do-AP (1)
.docx
Stáhnout DOCX • 62KB
dotační_formuář_2022_VZ_ČT (3)
.doc
Stáhnout DOC • 49KB

text: Veronika Konvalinková

foto: Martina Kůstková

2 626 zobrazení0 komentářů

Nejnovější příspěvky

Zobrazit vše

Comments


bottom of page